Mehmet KÜÇÜKEKEN'in 3 Haziran 2024 tarihli yazısı: Astsubay ve Felsefe

Felsefe, yüzyıllardır insanlığın en temel sorularını sorgulayan ve cevaplamaya çalışan bir disiplindir.

Bu sorulardan bazıları şunlardır:

Varlığın doğası nedir?

Bilgi nedir ve nasıl elde edilir?

Gerçekliğin temelini ne oluşturur?

Bu sorulara cevap aramak için felsefe, üç ana dala ayrılır: ontoloji, epistemoloji ve metafizik.

Ontoloji, varlığın doğası ile ilgilenir. Var olan şeylerin ne olduğunu, nasıl kategorize edilebileceğini ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu sorgular. Varlık türleri (somut, soyut, zihinsel vb.), varoluşun anlamı ve varlıkların temel özellikleri gibi konulara odaklanır.

Epistemoloji ise bilginin doğası ile ilgilenir. Bilginin ne olduğunu, nasıl edinilebileceğini ve ne kadar güvenilir olduğunu sorgular. İnanç ve hakikat, bilginin kaynağı, bilgi edinme yöntemleri ve bilginin sınırları gibi konulara odaklanır.

Metafizik ise varlığın temel doğasıyla ilgilenir. Metafizik, ontoloji ve epistemolojinin konusu olan varlık ve bilgi hakkında genel sorular sorar. Varlığın arkasındaki gerçeklik nedir? Zaman ve mekan nedir? Metafizik, bu tür sorulara cevap ararken, varoluş, nedensellik, özgür irade ve bilinç gibi kavramları inceler.

Astsubaylık da Metehan’ın kurduğu ilk düzenli ordu dönemlerinde Baş Çabış olarak başlamış, Osmanlı İmparatorluğu döneminde "Gedikli Zabit", "Küçük Zabit", "Hor Zabit", "Kizir" ve "Gedikli Küçük Zabit" gibi isimlerle anılan bu rütbedeki askerler, subayların yardımcısı olarak görev yapmış ve ordunun teknik ve idari işleyişinde önemli görevler üstlenmişlerdir.

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, Astsubaylık rütbesi de modernleştirilerek "Gedikli Erbaş" olarak adlandırılmıştır. 1951 yılında ise çıkarılan bir kanunla rütbenin ismi "Astsubay" olarak değiştirilmiştir.

Geçmişten günümüze sık sık ismi değişse de; kahramanlık, sadakat, özveri, zeka, aidiyet, liderlik, çeviklik barındıran ruh hep aynı kalmıştır.

Yıllar içindeki Astsubay camiasının durumsal değişimine odaklandığımızda ve özellikle de son dönemde gündeme gelen Astsubay özlük haklarındaki iyileştirmelerin, hak ettikleri tazminatların verilmesinin, maaş bağlama oranlarındaki mağduriyetlerin giderilmesinin nedensiz ötelenmesindeki teorilerin Astsubay Paradigması üzerindeki etkileri çok büyüktür.

Aynı görevi aynı zaman ve aynı şekilde yapıp da bir statünün tazminat alıp diğerinin almaması felsefi açıdan nasıl açıklanabilir diye sormak isterim sizlere?

Astsubayların her biri onurlu ve dürüst insandır. Felsefe, bu değerleri sorgulamasına ve güçlendirmesine yardımcı olur.

Astsubay Hakkında Ontolojik Sorular:

1. Astsubay nedir?

2. Astsubayların görevleri nelerdir?

3. Astsubay nasıl olunur?                

4. Astsubayların hangi haklara ve sorumluluklara sahiptir?

5. Astsubaylık mesleğinin geleceği nedir?

6. Astsubay kavramının temelini ne oluşturur?

7. Astsubaylık mesleği, Türk toplumunda nasıl bir yere sahiptir?

8. Astsubayların mesleki kimlikleri nasıl belirlenir?

9. Astsubaylık mesleğinin etik ilkeleri nelerdir?

Ontoloji, Astsubayların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına, eğitimlerini geliştirmelerine ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Astsubay Hakkında Epistemolojik Sorular:

1. Astsubaylık mesleği ne tür bilgi birikimi gerektirir?

2. Bu bilginin kaynağı nedir?

3. Astsubaylar bu bilgiyi nasıl edinir ve bilgiyi nasıl kullanır?

4. Astsubayların bilgi edinme ve kullanma biçimleri mesleki kimliklerini nasıl etkiler?

5. Astsubaylık mesleğinde bilgi aktarımı nasıl gerçekleşir?

6. Astsubaylık mesleğinde bilgi güvenliği ve etik sorumluluklar nelerdir?

7. Askeri teknoloji ve doktrinindeki değişimler Astsubayların bilgi edinme ve kullanma biçimlerini nasıl etkiler?

8. Astsubaylık mesleğinde bilgiye dayalı karar verme nasıl gerçekleşir?

9. Astsubaylık mesleğinde bilgi ve becerilerin sürekli geliştirilmesi neden önemlidir?

Astsubaylık mesleği hakkında epistemolojik sorular sormak, bu mesleğin bilginin oluşumu, aktarımı ve kullanımıyla nasıl ilişkili olduğunu anlamaya yardımcı olabilir.

Astsubay Hakkında Metafiziksel Sorular:

1. Astsubay olmak ne demektir?

2. Bir astsubayın görevi nedir?

3. Bir astsubay nasıl olmalıdır?

4. Bir astsubayın hayatı nasıldır?

5. Astsubayların ruhları ölümsüz müdür?

6. Astsubayların evrensel bir görevi var mı?

7. Astsubay hakkı olan en yüksek tazminatı almak için daha ne yapmalı?

Metafizik, Astsubayların hayattaki yerlerini ve amaçlarını anlamaya yardımcı olabilir. Yaşamın zorlukları ve belirsizlikleri karşısında anlam ve yön duygusu sağlayabilir.

Felsefe, astsubaya sağlam bir zihin ve sağlam bir karakter kazandırır, bu da onu en zorlu durumlarda bile lider yapar.

Tüm bu çıkarımların ışığında felsefi olarak diyebilirim ki:

Astsubay tazminatları konusunda ontolojik ve epistemolojik olarak sorun yok. Metafiziksel bir durum olabilir?

Sorun belli!

Çözüm yeri belli?

Çözüm?